Nolosha Cusub

Nolosha Cusub

Cutubka 1

1 Magaaladii dadku ka buuxay sidee bay keligeed u fadhiisataa!

Sidee bay carmal oo kale u noqotay!

Tii quruumaha dhexdooda ku weynayd, oo dalalka gobolladooda amiirad ku ahayd

Sidee bay addoon u noqotay!

2 Habeenkii aad bay u ooydaa, oo ilmadeediina dhabannaday kaga taal.

Kuwii jeclaa oo dhan iyadu kama haysato mid u qalbi qaboojiya.

Saaxiibbadeedii oo dhammu way wada khiyaaneeyeen,

Oo waxay noqdeen cadaawayaasheedii.

3 Quruunta Yahuudah maxaabiis ahaan baa loo kaxaystay dhibkeedii iyo addoonsigeedii weynaa aawadood.

Quruumahay dhex deggan tahay, oo innaba nasasho ma hesho.

Silciyayaasheedii oo dhammu waxay soo gaadheen iyadoo cidhiidhi ku dhex jirta.

4 Jidadkii Siyoon way baroortaan, maxaa yeelay, ninna iidaha uma yimaado.

Irdaheedii oo dhammu waa cidla, wadaaddadeeduna way wada taahaan,

Hablaheeda bikradaha ahuna way dhibaataysan yihiin, oo iyada qudheedana dhib qadhaadh baa haya.

5 Kuwii cidhiidhin jiray madax bay noqdeen, cadaawayaasheediina way barwaaqoobaan,

Waayo, Rabbigu wuxuu iyada u dhibay xadgudubyadeedii badnaa aawadood.

Carruurteediina maxaabiis ahaan bay cadowgoodii u hor socdeen.

6 Oo magaaladii Siyoon quruxdeedii oo dhammuna way ka dhammaatay.

Amiirradeedii waxay noqdeen sidii deero daaq weyday,

Oo waxay tageen iyagoo aan itaal ku lahayn kan eryanaya hortiis.

7 Yeruusaalem wakhtiga ay dhib iyo wareeg ku jirto ayay waxay soo xusuusataa

Waxyaalihii wanaagsanaa oo ay waagii hore haysatay oo dhan.

Markii dadkeedu gacanta cadowga ku dhacay, oo aan ninna caawiyin

Ayaa cadaawayaashu iyada arkeen, oo baabba'eedana way ku majaajiloodeen.

8 Yeruusaalem aad iyo aad bay u dembaabtay, oo sidaas daraaddeed sida wax wasakh ah ayaa loo xooray.

Intii sharfi jirtay oo dhammu way quudhsadaan, maxaa yeelay, waxay arkeen cawradeedii.

Hubaal way taahdaa, wayna sii jeesataa.

9 Nijaasteedii waxay ku tiil googaradaheeda, kamana ay fiirsan ugudambaysteeda,

Haddaba sidaas daraaddeed si aad loola yaabay ayay u dhacday, oo mid u qalbi qaboojiyana ma ay lahayn.

Rabbiyow, bal dhibkayga fiiri, waayo, cadowgii wuu isweyneeyey.

10 Cadowgu wuxuu gacanta ku fidiyey waxyaalaheedii wanaagsan oo dhan,

Waayo, iyadu way aragtay in quruumihii ay meesheedii quduuska ahayd galeen,

Kuwaasoo aad amartay inayan ururkaaga gelin.

11 Dadkeeda oo dhammu way taahaan, oo kibis bay doondoonaan.

Waxyaalahoodii wanaagsanaa cuntay siisteen si ay nafta ugu ceshadaan.

Rabbiyow, bal eeg oo ka fiirso, waayo, waxaan noqday wax la nacay.

12 Miyaydaan dan iga lahayn, kuwiinna i ag marayow?

Bal eega, oo fiiriya hadday jirto murug murugtayda la mid ah ee laygu riday,

Oo uu Rabbigu igu dhibay maalintii ay cadhadiisa kululu timid.

13 Xagga sare ayuu lafahayga uga soo daayay dab iyaga ka xoog badnaaday.

Cagahayga ayuu shabag u kala bixiyey, oo dib buu ii celiyey.

Maalintii oo dhan cidla buu iga dhigay, wuuna i taag gabiyey.

14 Harqoodkii xadgudubyadayda gacantiisaa xidhay.

Way isku xidhan yihiin oo qoortay ii saaran yihiin. Xooggayguu yareeyey.

Sayidku wuxuu igu riday gacmihii kuwa aanan iska daafici karin.

15 Raggaygii xoogga badnaa oo dhan Sayidku dhexdayduu ku tuuray.

Wuxuu iigu yeedhay shir inuu barbaarradayda burburiyo.

Gabadhii bikradda ahayd ee quruunta Yahuudah ah Sayidku wuxuu ugu tuntay sidii macsaro khamri.

16 Waxyaalahan daraaddood ayaan la ooyayaa, oo indhahayga ilmaa ka daadanaysa,

Maxaa yeelay, kii i qalbi qaboojin lahaa oo naftayda u raaxayn lahaa waa iga fog yahay.

Carruurtaydii way cidloobeen, maxaa yeelay, cadowgii baa iga adkaaday.

17 Siyoon gacmahay hoorsataa, mase jiro mid u qalbi qaboojiya.

Rabbigu wuxuu amray in kuwa dadka Yacquub ku wareegsan ay cadaawayaashooda noqdaan.

Yeruusaalemna waxay dhexdooda ku tahay sida wax wasakh ah.

18 Rabbigu waa xaq, waayo, amarkiisaan ku caasiyoobay.

Dadyowga oo dhammow, i maqla, waan idin baryayaaye, oo bal murugtayda fiiriya.

Hablahaygii bikradaha ahaa iyo barbaarradaydii maxaabiis ahaan baa loo kaxaystay.

19 Waxaan u yeedhay kuwii i jeclaa, laakiinse way i khiyaaneeyeen.

Wadaaddadaydii iyo duqowdaydiiba magaalada dhexdeeda ayay ku naf bexeen,

Intay doondoonayeen cunto ay nafta ku ceshadaan.

20 Rabbiyow, bal i eeg, waayo, cidhiidhi baan ku jiraa. Uurkaa i gubanaya,

Qalbigayguna wuu igu dhex rogman yahay, waayo, aad baan u caasiyoobay.

Dibadda seef baa igu gablamisa, gurigana geeri baa ii joogta.

21 Inaan taahayo waa la maqlay, ninnase ima qalbi qaboojiyo.

Cadaawayaashaydii oo dhammu dhibaatadaydii way maqleen, oo inaad saas igu samaysay way ku faraxsan yihiin.

Waad keeni doontaa maalintii aad ka hadashay, oo iyaguna sidaydoo kalay noqon doonaan.

22 Xumaantooda oo dhammu hortaada ha timaado,

Oo iyaga ku samee wixii aad xadgudubyadayda aawadood iigu samaysay oo dhan,

Waayo, taahaygu waa badan yahay, oo qalbigaygiina wuu itaal darnaaday.^ Dib u celi bilawga

Cutubka 2

1 Sayidku sidee buu xanaaqiisii magaalada Siyoon daruur ugu daboolay! Quruxdii dadka Israa'iilna samaduu ka soo tuuray oo dhulkuu ku soo xooray,

Oo maalintii cadhadiisa meeshuu cagaha dhigan jiray sooma uu xusuusan.

2 Sayidku wuxuu liqay rugihii dadka Yacquub oo dhan, umana uu tudhin.

Wuxuu cadhadiisii ku dumiyey qalcadihii dadka Yahuudah,

Oo dhulkuu ku soo xooray iyagii,

Oo boqortooyadii iyo amiirradeediiba nijaas buu ku tiriyey.

3 Wuxuu cadhadiisii kululayd ku gooyay geeskii dadka Israa'iil oo dhan.

Oo gacantiisii midigna wuu ka soo ceshaday cadowga hortiisii,

Dadka Yacquubna wuxuu u gubay sidii dab ololaya oo baabbi'iya waxaa hareerihiisa yaal oo dhan.

4 Wuxuu qaansadiisii u xootay sidii cadow oo kale, oo gacantiisii midigna wuu u taagay sidii nacab oo kale,

Oo wixii isha u roonaa ayuu wada laayay,

Oo taambuuggii magaalada Siyoonna cadhadiisuu ugu soo daadiyey sidii dab oo kale.

5 Sayidku wuxuu noqday sidii cadow oo kale, oo dadka Israa'iilna wuu liqay,

Daarahoodii waaweynaana wuu wada liqay, oo qalcadahoodiina wuu wada burburiyey,

Oo dalka Yahuudahna wuxuu ku badiyey baroor iyo oohin.

6 Taambuuggiisii wuxuu u dumiyey sidii waab beer ku yaal,

Oo meeshii shirkiisana wuu baabbi'iyey.

Rabbigu wuxuu ka dhigay in Siyoon lagu dhex illoobo iiddii iyo sabtidiiba,

Oo dhirifkii cadhadiisa ayuu ku quudhsaday boqorkii iyo wadaadkiiba.

7 Sayidku wuu xooray meeshiisii allabariga, oo meeshiisii quduuska ahaydna wuu karhay,

Derbiyadii daaraheeda waaweynna gacanta cadowga buu u geliyey.

Oo gurigii Rabbigana way ku dhex qayliyeen sidii maalin iid ah.

8 Rabbigu wuu u qasdiyey inuu baabbi'iyo derbigii magaalada Siyoon.

Xadhig buu ku kala fidiyey, oo gacantiisiina kama celin baabbi'inteedii.

Wuxuu ka dhigay dhufays iyo derbi inay baroortaan, oo dhammaantoodna way wada jilceen.

9 Irdaheedii dhulkay ku tiimbadeen, oo qataarradeediina wuu wada burburiyey oo jejebiyey.

Boqorkeedii iyo amiirradeediiba waxay dhex joogaan quruumaha, sharcigiina innaba ma jiro,

Oo nebiyadeediina xagga Rabbiga waxba loogama muujin.

10 Odayaashii magaalada Siyoon iyagoo aamusan ayay dhulka fadhiyaan,

Boodh bay madaxa ku shubteen, oo waxay guntadeen joonyado.

Bikradihii Yeruusaalem madaxay dhulka ku foororiyeen.

11 Indhahaygii ilmay la gudheen, uurkuna waa i gubanayaa,

Oo aad baan u caloolxumahay, waayo, waxaa la baabbi'iyey dadkaygii,

Maxaa yeelay, carruurtii iyo naasonuugyadiiba jidadka magaalada bay ku itaal darnaadaan.

12 Waxay hooyooyinkood ku yidhaahdaan, Meeh hadhuudhkii iyo khamrigii?

Iyagoo jidadka magaalada ku itaaldaran sida dad dhaawac ah oo kale,

Markii ay naftoodu kaga baxayso laabta hooyooyinkood.

13 Magaalada Yeruusaalemay, maxaan kuu maragfuraa? Maxaanse kuu ekaysiiyaa?

Magaalada Siyoonay, bal maxaan kaala mid dhigaa si aan kuugu qalbi qabowjiyo?

Waayo, jabkaagu wuxuu u weyn yahay sida badda oo kale. Bal yaa ku bogsiin kara?

14 Nebiyadaadii waxay arkeen waxyaalo aan waxtar lahayn oo doqonnimo ah,

Oo xumaantaadiina daaha sow kama ay qaadin si maxaabiistaadii laguugu soo celiyo,

Laakiinse waxay kuu arkeen waxyaalo aan waxtar lahayn oo ku leexiya.

15 Waxa ag mara oo dhammu way kugu sacbiyaan,

Wayna ku foodhyaan oo ay madaxa ku lulaan magaalada Yeruusaalem, oo waxay isku yidhaahdaan,

Tanu ma magaaladii la odhan jiray Kaamilnimada quruxda iyo farxadda dunida oo dhan baa?

16 Cadaawayaashaadii oo dhammu afkay kugu kala qaadeen,

Intay foodhyaan oo ilko jirriqsadaan ayay waxay yidhaahdaan, Waannu liqnay.

Sida xaqiiqada ah tanu waa maalintii aannu sugaynay,

Waannu helnay oo waannu aragnay.

17 Rabbigu wuu sameeyey wixii uu ku talaggalay,

Oo eraygiisii uu waagii hore amrayna wuu oofiyey.

Wuu dumiyey, umana uu tudhin.

Oo wuxuu ka dhigay in cadowgu kugu reyreeyo,

Oo geeskii cadaawayaashaadana kor buu u taagay.

18 Qalbigoodii Sayidkuu ugu qayliyey.

Derbiga magaalada Siyoonow, habeen iyo maalinba ilmadaadu ha u qulqusho sida webi oo kale.

Nafsaddaada nasasho ha siin, oo yaan ishaadu joogsan.

19 Sara joogso, oo habeenkii gelinkiisa hore qayli. Qalbigaaga sida biyo oo kale Sayidka hortiisa ugu daadi.

Gacmaha xaggiisa ugu hoorso carruurtaada yaryar naftooda aawadeed,

Kuwaasoo jid kasta rukunkiisa gaajo ugu itaaldaran.

20 Rabbiyow, bal eeg, oo ka fiirso kan aad waxan ku samaysay!

Naaguhu ma inay midhaha maxalkooda oo ah carruurtii ay koolkooliyeen cunaan baa?

Wadaadka iyo nebiga ma in meesha quduuska ah ee Sayidka lagu dilaa baa?

21 Yar iyo weyn baa dhulkay jiifaan jidadka dhexdooda,

Hablahaygii iyo barbaarradaydiiba seef baa lagu laayay.

Waxaad iyaga laysay maalintii cadhadaada, waad gowracday oo uma aad tudhin.

22 Sidii maalin ciid ah oo kale ayaad dhinac kasta iigaga yeedhay kuwii aan ka cabsan jiray,

Oo maalinta cadhada Rabbiga midna ma baxsan mana hadhin,

Kuwii aan koolkooliyey oo aan koriyey cadowgaygaa baabbi'iyey.^ Dib u celi bilawga

Cutubka 3

1 Anigu waxaan ahay ninkii arkay dhibaatadii ay ushii cadhadiisu keentay.

2 Wuu i hoggaamiyey oo igu dhex socodsiiyey gudcur aan iftiin lahayn.

3 Sida xaqiiqada ah maalintii oo dhan ayuu mar kasta gacantiisa igu sii jeediyaa.

4 Jiidhkaygii iyo haraggaygiiba wuu gaboojiyey, lafahaygiina wuu jejebiyey.

5 Wax buu igu wareejiyey, oo wuxuu igu hareereeyey qadhaadh iyo dhib.

6 Wuxuu iga dhigay inaan meelo gudcur ah dego sidii kuwii waagii hore dhintay.

7 Derbi buu igu wareejiyey si aanan u bixi karin, silsiladdaydiina mid culus buu ka dhigay.

8 Oo weliba markaan dhawaaqo oo aan caawimaad u qayshadona baryadayda wuu diidaa.

9 Jidadkaygii wuxuu ku awday dhagaxyo la qoray, oo wadiiqooyinkaygiina wuu qalloociyey.

10 Wuxuu igu noqday sidii orso ii gabbanaysa iyo sidii libaax meelo qarsoon iigu dhuumanaya.

11 Jidadkaygii wuu iga leexiyey, oo cad cad buu ii kala jaray, cidla buuna iga dhigay.

12 Qaansadiisii wuu xootay, oo wuxuu iga dhigay goolibaadhkii fallaadha.

13 Isagu wuxuu ka dhigay fallaadhihii gabooyihiisu inay kelyahayga galaan.

14 Waxaan dadkaygii oo dhan u noqday wax la quudhsado, oo maalintii oo dhanna gabaygooda way igu halqabsadaan.

15 Wuxuu iga buuxiyey qadhaadh, dacar buuna igu dhergiyey.

16 Ilkahaygii dhagaxyo quruurux ah ayuu ku jejebiyey, oo dambas buu igu daboolay.

17 Naftaydii nabad waad ka fogaysay, oo barwaaqo iyo wanaag waan illoobay.

18 Waxaan is-idhi, Xooggaygii iyo rajadaydiiba xagga Rabbiga way ka baabbe'een.

19 Xusuuso dhibkaygii iyo wareeggaygii, iyo dacartii iyo xammeetidii.

20 Naftaydu iyagay weli soo xusuusataa, oo ceeb bay la foororsatay.

21 Tan uun baan garwaaqsan ahay, sidaas daraaddeed rajaan leeyahay.

22 Rabbiga naxariistiisa aawadeed ayaan laynoo baabbi'in, maxaa yeelay, raxmaddiisu ma dhammaato.

23 Subax walba way cusub yihiin, daacadnimadaaduna way weyn tahay.

24 Naftaydu waxay tidhaahdaa, Rabbigu waa qaybtaydii, sidaas daraaddeed isagaan rajo ku qabi doonaa.

25 Rabbigu waa u roon yahay kuwa isaga rajo ku suga iyo naftii isaga doondoontaba.

26 Waxaa wanaagsan in badbaadinta Rabbiga rajo iyo aamusnaan lagu sugo.

27 Waxaa wanaagsan in nin harqoodka qaato intuu dhallinyar yahay.

28 Keligiis ha fadhiisto isagoo aamusan, maxaa yeelay, isagaa kor saaray.

29 Afkiisa ciidda ha daro, waxaa suurtowda inay rajo jirto.

30 Dhabankiisa ha u dhiibo mid dharbaaxa, oo cay ha ka dhergo.

31 Waayo, Sayidku ilaa weligiis ma uu sii tuuri doono.

32 Maxaa yeelay, inkastoo uu murugeeyo, haddana weli wuu ugu nixi doonaa naxariistiisa badnaanteeda aawadeed.

33 Waayo, isagu binu-aadmiga kas uma dhibo, umana murugeeyo.

34 In maxaabiista dunida oo dhan cagaha hoostooda lagu burburiyo,

35 Iyo in dadka xaqiisa laga leexiyo Ilaaha sare hortiisa,

36 Iyo in nin gartiisa laga qalloociyo, Sayidku raalli kama aha.

37 Waa kee kan wax odhanaya oo ay noqdaan, Sayidkoo aan amrin?

38 Kan ugu sarreeya afkiisa sow kama soo baxaan belaayo iyo wanaagba?

39 Bal maxaa nin noolu u cabtaa, maxaase nin ciqaabta dembigiisa uga cabtaa?

40 Jidadkeenna aynu baadhno, oo aynu tijaabinno, oo aynu mar kale Rabbiga u soo noqonno.

41 Qalbigeenna iyo gacmaheenna aynu kor ugu taagno Ilaaha samooyinka ku jira.

42 Annagu waannu xadgudubnay oo waannu caasiyownay, oo adiguna nama aad saamixin.

43 Cadho baad isku dabooshay, waanad na eryatay, waad na dishay, oo noomana aadan tudhin.

44 Daruur baad isku dabooshay si aan baryona kuugu soo gudbin.

45 Waxaad dadyowga dhexdooda naga dhigtay uskag iyo wax la nacay.

46 Cadaawayaashayadii oo dhammu afkay nagu kala qaadeen.

47 Waxaa noo yimid cabsi iyo yamays, iyo halligaad iyo baabbi'in.

48 Indhahayga waxaa ka daata durdurro ilmo ah, waana baabbi'inta dadkayga aawadeed.

49 Indhahaygu had iyo goorba way qubtaan oo innaba ma joogsadaan

50 Ilamaa Rabbigu hoos soo fiiriyo, oo uu samada ka soo eego.

51 Indhahaygu way ii murugeeyaan gabdhaha magaaladayda oo dhan daraaddood.

52 Kuwii cadaawayaashayda sababla'aan u ahaa ayaa i ugaadhsaday sida shimbir loo ugaadhsado oo kale.

53 Waxay bohol iigu rideen si ay naftayda iiga qaadaan, oo dhagax bay igu soo kor tuureen.

54 Madaxaygii biyaa ku kor daatay, oo waxaan is-idhi, Waad go'day.

55 Rabbiyow, anigoo godka ugu dheer ku dhex jira ayaan magacaaga ku baryootamay.

56 Codkaygii waad maqashay, bal dhegtaada ha ka xidhin neefsashadayda iyo baryadayda.

57 Maalintii aan ku baryay ayaad ii soo dhowaatay, oo waxaad igu tidhi, Ha cabsan.

58 Sayidow, naftayda dacwooyinkeeda waad ii qaadday, waadna i madaxfuratay.

59 Rabbiyow, gardarradii laygu hayay waad aragtay ee ii garsoor.

60 Aarsashadoodii oo dhan iyo wixii ay iigu fikireen oo dhanba waad wada aragtay.

61 Rabbiyow, waad maqashay caydoodii oo dhan iyo wixii ay iigu fikireen oo dhan,

62 Iyo wixii kuwa igu kacay bushimahoodii lahaayeen, iyo wixii ay maalintii oo dhan ii qasdiyeenba.

63 Bal eeg, markay fadhiyaan iyo markay taagan yihiinba waxaan ahay waxay ka gabyaan.

64 Rabbiyow, waxaad iyaga siin doontaa abaalgud waafaqsan shuqullada gacmahooda.

65 Indhala'aanta qalbiga waad siin doontaa, inkaartaadana korkooda waad ka yeeli doontaa.

66 Cadho baad ku eryan doontaa oo samadaada hoosteeda iyagaad ka baabbi'in doontaa.^ Dib u celi bilawga

Cutubka 4

1 Dahabkii sidee buu u dhalaal beelay! Dahabkii ugu wada saafiyaysnaase sidee buu u beddelmay!

Dhagxantii meesha quduuska ahna waxaa lagu daadshay rukunka jid kasta.

2 Wiilashii Siyoon ee qaaliga ahaa oo dahabka saafiga ah la mid ahaa

Sidee baa loogu tiriyey dheryo dhoobo ah oo uu dheryasameeyuhu gacmaha ku sameeyey oo kale!

3 Xataa dawacooyinku naasahay soo bixiyaan, oo dhallaankooda way nuujiyaan,

Laakiinse dadkaygu way u naxariis darnaadeen sida gorayada cidlada joogta.

4 Caanonuugga carrabkiisu wuxuu dhabxanagga ugu dhegaa oon daraaddiis

Carruurta yaryaruna kibis bay baryaan, laakiinse ciduna uma gooyso.

5 Kuwii cunto macaan cuni jiray jidadkay ku baabba'aan.

Kuwii dharka cas ku soo korayna meesha digaday ku dhegaan.

6 Ciqaabta xumaanta dadkaygu way ka sii weyn tahay ciqaabtii dembigii Sodom,

Taasoo daqiiqad qudha lagu afgembiyey iyadoo aan ciduna far saarin.

7 Kuweedii ahaa Nadiir Ilaah loo soocay barafka cad way ka sii daahirsanaayeen, oo caanahana way ka sii caddaayeen,

Oo jidhkooduna murjaanta cas wuu ka sii guduudnaa, oo midabkooduna wuxuu ahaa sidii safayr oo kale.

8 Jaahoodu dhuxul wuu ka sii madow yahay, oo markay jidadka marayaanna lama garto.

Haraggoodii lafuhuu ku dhegaa oo waa engegay, oo wuxuu noqday sidii qori oo kale.

9 Kuwa seefta lagu laayo waa ka roon yihiin kuwa gaajada u le'da,

Waayo, kuwanu way caatoobaan oo abaar bay u bakhtiyayaan iyagoo midhihii beeraha waayay.

10 Naagihii raxiimka ahaa gacmahoodii waxay kariyeen carruurtoodii,

Oo waxay iyagu u noqdeen cuntadoodii markii la baabbi'iyey dadkayga.

11 Rabbigu cadhadiisii buu sii daayay, oo xanaaqiisii kululaa wuu daadiyey.

Siyoonna dab buu ka dhex shiday oo aasaaskeedii wuu baabbi'iyey.

12 Boqorrada dhulka iyo dadka dunida deggan oo dhammuba ma ay rumaysteen

In cadowga iyo nacabku ay irdaha Yeruusaalem geli doonaan.

13 Sababteeduna waxay ahayd dembiyadii nebiyadeeda iyo xumaatooyinkii wadaaddadeeda

Kuwaasoo dhexdeeda dhiiggii kuwa xaqa ah ku daadshay.

14 Sidii iyagoo indha la' ayay jidadka iska daba wareegaan oo dhiig bay ku nijaasaysan yihiin,

Sidaas daraaddeed dharkooda lama taaban karo.

15 Waxaa iyaga loogu qayliyey, War taga, nijaas yahay! Taga, taga, oo hana taabanina.

Markay carareen oo ay iska daba wareegeen ayaa quruumaha waxaa laga dhex yidhi, Iyagu halkan innaba sii degganaan maayaan.

16 Rabbigu cadhadiisuu ku kala firdhiyey, oo mar dambe fiiro u lahaan maayo.

Wadaaddadii lama sharfin, oo odayaashiina looma nixin.

17 Intaannu waxtarla'aan caawimaad u fiirinaynay ayaa indhihii na daaleen.

Quruuntii aannu fiirinaynay waxay ahayd quruun aan na badbaadin karin.

18 Way na raadraadiyaan, oo jidadkayagana ma mari karno.

Ugudambaystayadii way soo dhowaatay. Cimrigayagii wuu dhammaaday, waayo, ugudambaystayadii way timid.

19 Kuwii na eryanayay gorgorka samada way ka sii dheereeyeen. Waxay nagu eryadeen buuraha dushooda, oo cidlada dhexdeeda way noogu gabbadeen.

20 Kii sankayaga neefta u ahaa oo ahaa kii Rabbigu subkay ayaa godadkoodii lagu qabtay,

Kaasoo aannu nidhi, Quruumaha dhexdooda ayaannu hooskiisa ku sii degganaanaynaa.

21 Reer Edom oo dalka Cuus degganow, farax oo reyree.

Koobku adiguu kuu soo gudbi doonaa, waanad sakhraami doontaa, oo waad isqaawin doontaa.

22 Magaalada Siyoonay, ciqaabtii xumaantaadu way dhammaatay.

Isagu innaba mar dambe maxaabiis ahaan kuu kaxaysan maayo.

Reer Edomow, xumaantaada wuu soo ciqaabi doonaa,

Oo dembiyadaadana daahuu ka qaadi doonaa.^ Dib u celi bilawga

Cutubka 5

1 Rabbiyow, bal xusuuso wixii nagu soo degay.

Ka fiirso oo bal eeg caydii nalagu caayay.

2 Dhaxalkayagii waxaa helay shisheeyayaal.

Guryahayagiina waxaa iska qaatay ajnabiyo.

3 Waxaannu nahay agoommo, aabbayaal ma lihin,

Oo hooyooyinkayana carmallay noqdeen

4 Biyahayagii lacag baannu ku cabnay,

Oo qoryahayagiina waa nalaga iibiyey.

5 Kuwii na eryanayayna way na gaadheen,

Waannu daalan nahay oo nasasho ma lihin.

6 Waxaannu gacanta u dhiibannay Masriyiinta

Iyo reer Ashuur si aannu kibis uga dheregno.

7 Aabbayaashayo waa dembaabeen, mana joogaan,

Oo annagaa xumaatooyinkoodii xambaarannay.

8 Addoommaa noo taliya,

Oo mid gacantooda naga samatabbixiyaana ma jiro,

9 Waxaannu kibistayada ku helnaa naftayadoo aan biimayno,

Waana seefta cidlada aawadeed.

10 Haraggayagii wuxuu u madoobaaday sidii foorno oo kale,

Waana kulaylkii abaarta daraaddiis.

11 Naagihii Siyoon dhexdeedaa lagu kufsaday,

Hablihii bikradaha ahaana magaalooyinka dalka Yahuudah waa lagu kufsaday.

12 Amiirradii gacmahoodaa lagu deldelay,

Oo odayaashiina lama sharfin.

13 Barbaarradii dhagaxshiidkay qaadeen,

Oo carruurtiina rarkii qoryaha bay la kufeen.

14 Odayaashii iridday ka joogsadeen,

Oo barbaarradiina muusikadoodii farahay ka qaadeen.

15 Farxaddii qalbigayagay ka dhammaatay,

Oo cayaartayadiina baroorashay u rogmatay.

16 Taajkii madaxayaguu ka dhacay.

Annagaa iska hoognay, waayo, waannu dembaabnay!

17 Taas darteed qalbigayagu wuu itaal darnaaday.

Oo waxyaalahaas aawadoodna indhahayagii way arag darnaayeen.

18 Maxaa yeelay, Buur Siyoon waa cidlowday,

Oo dawacooyin baa ku dul socda.

19 Rabbiyow, weligaaba sida boqor baad u fadhidaa,

Oo carshigaaguna ab ka ab buu waaraa.

20 Haddaba bal maxaad weligaaba noo illowdaa,

Oo maxaad wakhti dheer noo dayrisaa?

21 Rabbiyow, xaggaaga noo soo celi, oo waannu soo noqon doonnaa.

Maalmahayagana sida kuwii hore oo kale nooga dhig.

22 Laakiinse dhammaantayoba waad na diidday.

Oo aad baad noogu cadhootay.

^ Dib u celi bilawga