Nolosha Cusub

Nolosha Cusub

Ilaah Keliya iyo Jid Keliya

IKJK
Barta wax ku saabsan Ilaah iyo jidkiisa. Waxaanad ka barataan 12 kan dersi oo laga soo qaaday Kitaabkiisa.


"...Rabbiga Ilaaheenna ahu waa Rabbi keliya."

Kitaabkii shanaad ee nebi Muuse oo la yimahdo Sharciga Kunoqoshadiisa 6:4


"Mid kale badbaadada lagama helo, maxaa yeelay, ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno."

Falimaha Rasuullada 4:12